Day & Evening League Final Results 2023-2024

Day League – Division 1.

Winners:  J.West, L.Davis, S.Norman, K.Norman, B.Davis

Day League -Division 2.

Winners:  M.Jones, S.Jones, G.Bird, T.Wilkins, C.Young, [D.Kittle  medical substitute]                             

 

Evening League – Division 1.

Winners:     A.Flack, M.Hibbitt, A.Stearns, D.Parkin, J.Hill

Evening League – Division 2

Winners:   T.Petts, S.Petts, S.Wannacott, K.English, R.Davies